Om du handler i vores fysiske butik eller her på heinyboutique.dk, har du naturligvis minimum to års ret til reklamation fra købsdatoen. Enkelte leverandører såvel som produkter opererer med en længere reklamationsret end den i Købenloven fastsatte, hvilket vil være anført i produktbeskrivelsen.

 

Reklamationsretten dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret. Viser en vare sig at have en fejl eller mangel, tilbyder Købeloven en række løsninger at vælge imellem: Du kan få manglen afhjulpet eller fejlen repareret. Du kan få varen ombyttet, og du kan få et afslag i prisen eller pengene tilbage. Den endelige løsning vil afhænge af den konkrete situation. Det betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen/fejlen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Desuden ophører retten til reklamation, hvis varen ikke er beregnet til at holde i den toårige reklamationsperiode, eller den ved naturlig brug er slidt op inden fristens udløb.

 

Hvis du har en reklamation, skal du kontakte os på kontakt@heinyboutique.dk, hvor du bedes vedhæfte et billede af skaden samt udførligt forklare denne – herunder hvordan fejlen er opstået. Endvidere skal du oplyse dit ordrenummer (ved onlinekøb) eller sende en kopi af din kvittering, hvis varen er købt i vores fysiske butik. Vi vil herefter tage kontakt til dig med information om, hvordan reklamationen videre skal behandles. Du er også altid velkommen til at møde op i butikken i Søndergade 1.A eller ringe til os på telefon +45 30 69 49 91.

 

Bemærk: Er varen købt i vores webshop, betaler vi naturligvis returfragten, såfremt reklamationen vurderes at være gyldig.

 

Behandlingstiden på en reklamation varierer fra leverandør til leverandør og skade til skade, men du bør forvente en tidshorisont på en uge eller to Selve forløbet skal vi nok informere dig nærmere om, når du indgiver din reklamation, ligesom vi efter bedste evne vil forsøge at opdatere dig løbende.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.